RODO

Informacja dla klientów
1. Top Biuro Podróży Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mostowa 13/2 w Gorzowie Wielkopolskim jest
administratorem Pani/Pana danych osobowych.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług zgodnie z zawartą umową.
3. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej
ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):
 osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
jednym lub większej liczbie określonych celów;
 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy
 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy
osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa
5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy
pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję
otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
 dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia
obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania
umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów
podatkowych lub rachunkowych);
 dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na
podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia
sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej
odwołania.
7. Top Biuro Podróży Sp. z o.o. nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe a w pozostałym jest dobrowolne.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane.