Infolinia
+48 95 728 90 00

Tel: +48 95 728 90 04 / Fax: +48 95 728 90 03

66-400 Gorzów Wlkp, ul. Mostowa 13/2
e-mail: top@top.provector.pl

poniedziałek - piątek: 9.00 - 18.00

sobota: 10.00 - 14.00

Oferty dnia
na Facebook'u

Last Miniute / First Minute / All Inclusive

Chcesz poznać aktualną ofertę?
Nie masz czasu żeby godzinami
kartkować katalog w biurze?
Odwiedź naszego Facebook'a.

Sprawdź

Ubezpieczenia

Wyjeżdżając za granicę pamiętajmy aby ubezpieczyć się. Koszty leczenia za granicą są bardzo wysokie. Istnieją dwa rodzaje ubezpieczeń dla polskich turystów: ubezpieczenia osobowe dla podróżnych oraz ubezpieczenia komunikacyjne dla kierowców.


Wyjazd zorganizowany


Organizatorzy zagranicznych imprez turystycznych są zobowiązani ubezpieczyć swoich klientów od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Nie znaczy to jednak, że nie powinniśmy się bliżej zainteresować warunkami ubezpieczenia. Czasem warto dokupić dodatkową polisę bądź pakiet ubezpieczeniowy.


Wyjazd indywidualny


Jadąc indywidualnie musimy sami zatroszczyć się o swoje ubezpieczenie. Obecnie na rynku istnieje wiele towarzystw oferujących ubezpieczenia turystyczne.


Warunki ubezpieczenia

Najważniejsze informacje dotyczące umowy ubezpieczenia są zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Książeczkę tą otrzymamy przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej i warto ją dokładnie przeczytać. Znajdziemy tam m.in. informacje na temat zdarzeń, których ubezpieczenie nie obejmuje.


Zwrot kosztów

W przypadku choroby za granicą należy zachować wszystkie rachunki i dokumenty. Podstawą zwrotu kosztów leczenia będzie ich przedłożenie w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Wybór ubezpieczyciela

Podejmując decyzję o wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego należy zorientować się, jakie typy ubezpieczeń zawiera ono w swojej ofercie. Warto zwrócić uwagę na wysokość sumy gwarancyjnej, obszar objęty ubezpieczeniem, wysokość ubezpieczenia i jego zakres, (jakie zdarzenia objęte są ubezpieczeniem), a także elastyczność towarzystwa wobec klienta. Wybierając ubezpieczyciela powinniśmy zwrócić ponadto uwagę na jego pozycję na rynku i renomę.

Pakiet ubezpieczeń

Zamiast ubezpieczać się osobno na każdą ewentualność warto rozważyć zakup pakietu. Stanowią one zbiór kilku rodzajów ubezpieczeń i są bardziej atrakcyjne cenowo niż w przypadku zakupu każdej opcji z osobna. Przykładowo: pakiet może zapewniać pokrycie kosztów leczenia nagłych zachorowań i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wypłacenie odszkodowania w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem podczas pobytu za granicą. Niektóre pokrywają koszty w związku z odwołaniem lub wcześniejszym powrotem zza granicy z powodu ważnych przyczyn losowych.

UBEZPIECZENIA DLA PODRÓŻNYCH

Istotne jest dopasowanie ubezpieczenia do charakteru podróży. Planując wędrówki górskie należałoby ubezpieczyć się od kosztów poszukiwania i ratownictwa. Jadąc w Alpy ze sprzętem narciarskim warto rozważyć ubezpieczenie sprzętu sportowego. Są to jednak ubezpieczenia dodatkowe i nie każde towarzystwo może posiadać je w swojej ofercie. Poniżej znajdują się opisy głównych typów ubezpieczeń interesujących z punktu widzenia turysty:

NNW - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną w konsekwencji którego osoba ubezpieczona doznała trwałego uszkodzenia ciała, utraty zdrowia lub zmarła. Ubezpieczenie obejmuje rekompensatę trwałej utraty zdrowia w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń np. wypadku samochodowego, powodzi, pożaru, również śmierci. W ostatnim przypadku rekompensatę otrzyma osoba, którą turysta wskaże w umowie ubezpieczenia. Wysokość ubezpieczenia zależy od stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, ustalanego przez lekarzy powołanych przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe.

KL - ubezpieczenie kosztów leczenia


Ubezpieczenie to gwarantuje zwrot kosztów poniesionych w związku z chorobą. Obejmuje ono zwrot kosztów zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, leczenia szpitalnego, transportu do szpitala, konsultacji medycznych, zakupu protez i okularów, które uległy zniszczeniu w wypadku. Jednak nie można liczyć na zwrot kosztów związanych z operacją plastyczną, wstawieniem plomby u dentysty bądź korzystaniem z telefonu w pokoju szpitalnym. Niektóre towarzystwa nie pokrywają również kosztów związanych z porodem bądź kosztów urazów powstałych w wyniku uprawiania sportów ekstremalnych.

Ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych

Ubezpieczenie obejmuje zwrot kosztów utraty, uszkodzenia bagażu w przypadku kradzieży, wypadku bądź podczas powodzi, lawiny, pożaru czy deszczu. Za opłatą dodatkowej składki, umowa ubezpieczenia bagażu podróżnego może być rozszerzona o ryzyko kradzieży z włamaniem do środka komunikacji (samochodu lub przyczepy).

Ograniczenie odpowiedzialności może dotyczyć działań umyślnych lub niedbalstwa ubezpieczonego turysty bądź utraty bagażu wskutek działań wojennych bądź terrorystycznych. Czasami warto zorientować się czy dane ubezpieczenie obejmuje również biżuterię czy sprzęt sportowy. Z reguły nie obejmuje pieniędzy w dowolnej formie i dzieł sztuki. W przypadku kradzieży rzeczy osobistych za granicą należy zachować protokół kradzieży, który po powrocie będzie stanowił dowód dla ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie assistance za granicą

Ubezpieczenie to obejmuje na ogół koszty pobytu w szpitalu, konsultacje lekarskie, badania ambulatoryjne, zakup lekarstw i środków opatrunkowych, pokrycie kosztów transportu chorego, pokrycie kosztów transportu zwłok do kraju, opiekę nad niepełnoletnim dzieckiem w przypadku choroby, pomoc prawną (do określonej wysokości), kontynuację podróży, pokrycie kaucji, wcześniejszy powrót do kraju z powodu przyczyn losowych.

Dzięki asistance w przypadku choroby lub nieszczęśliwego wypadku poza granicami kraju, osoba ubezpieczona może skorzystać z szybkiej pomocy i kompetentnej rady. Turysta może niezwłocznie zgłosić telefonicznie lub telefaksem prośbę o pomoc do przedstawiciela towarzystwa ubezpieczeniowego. Numer kontaktowy znajdzie w polisie. Przedstawiciel towarzystwa ma obowiązek o każdej porze dnia i nocy udzielić wskazówek poszkodowanemu turyście, a od momentu zgłoszenia towarzystwo przejmuje płatności za badania i leczenie szpitalne.

UBEZPIECZENIA DLA KIEROWCÓW

Każdy kierowca powinien pamiętać o wykupieniu ubezpieczenia komunikacyjnego (OC,AC), a w szczególności Zielonej Karty (ZK).

OC (odpowiedzialność cywilna)- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zapewnia pokrycie strat w wypadku spowodowanym przez osobę ubezpieczoną. Wykupienie go jest obowiązkowe. W razie wypadku to towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie ofiarom wypadku spowodowanego przez ubezpieczonego.

AC (auto casco)- jest to najdroższe ubezpieczenie ustalane od wartości samochodu. Jednak w razie wypadku zapewnia pokrycie kosztów związanych z naprawą uszkodzonego pojazdu osoby ubezpieczonej bądź jego kradzieżą. Z reguły towarzystwa pokrywają naprawę pojazdu do określonej wartości tak, aby ubezpieczony mógł powrócić do kraju. W przypadku poważniejszych napraw, których koszty przewyższają ustalony limit należy uzgodnić z przedstawicielstwem towarzystwa zakres i wartość napraw pojazdu.

Zielona Karta jest obowiązkowym międzynarodowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez kierowcę poza granicami kraju. Należy pamiętać że nie wykupienie karty może się wiązać z dużymi kosztami oraz z koniecznością wykupienia krótkoterminowego ubezpieczenia OC ważnego tylko na terenie danego kraju. Kartę można wykupić minimalnie na 15 dni.

Jeżeli komuś zdarzy się zapomnieć wykupić ją w kraju może to uczynić na granicy kraju, do którego wyjeżdża. Będzie ona jednak droższa niż zakupiona w Polsce.

Kartę możemy kupić w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym, które oferuje najczęściej zniżki osobom, które wcześniej wykupiły u nich Autocasco lub polisę OC.

Cena karty jest ustalana indywidualnie i zależy od okresu na jaki będzie wykupiona (15 dni, miesiąc, rok) oraz od pojemności silnika w samochodzie(do 900, 1300, 1600, 2000, 2800 cm3 i powyżej), a także od kierunku wyjazdu. Większość firm oferuje również zniżki przy wyjazdach do państw Grupy Wyszehradzkiej (Węgier, Słowacji i Czech).

Członkami systemu Zielona Karta są następujące kraje:

Albania, Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Iran, Irlandia, Islandia, Izrael, Luxemburg, Łotwa, Malta, Maroko, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Tunezja, Turcja, Ukraina,, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

Wypadek samochodowy

Przy ubezpieczaniu auta (Zielona Karta), jeszcze w kraju warto poprosić o formularz wypadkowy (European Accident Statement). Znacznie upraszcza on wszelkie formalności, gdy zdarzy się najgorsze. Należy pamiętać, że granicą nie wolno podpisywać żadnych oświadczeń, jeżeli nie można ich przeczytać lub zrozumieć. Zawsze trzeba nalegać na przetłumaczenie, a podpis składać po świadomym zaakceptowaniu treści.

Bezpośrednio po zdarzeniu osobom poszkodowanym należy zapewnić pomoc lekarską oraz wezwać policję. Jednocześnie pamiętać trzeba o stworzeniu innym pojazdom warunków do bezpiecznego poruszania się w okolicy miejsca wypadku. Powinno się też niezwłocznie powiadomić zagranicznego przedstawiciela swojej firmy ubezpieczeniowej. Do momentu przybycia policji nie wolno zmieniać położenia pojazdów, między którymi doszło do zderzenia. Funkcjonariusze policji sporządzają protokół wypadkowy, otrzymuje go każda ze stron.

Jeśli nie ma policji, niezbędne jest uzyskanie danych dotyczących kierowcy drugiego wozu, jak również marki, numeru rejestracyjnego, numeru polisy i nazwy jego towarzystwa ubezpieczeniowego (dane te zawarte są w formularzu wypadkowym). Będą one podstawą dochodzenia odszkodowania z polisy sprawcy.
 

 

 

 

współpraca